Αιτήσεις για το νέο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου…

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012 17:31

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών στην παρακάτω θεματική κατεύθυνση: Τεχνολογίες αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, όπως αυτό έχει τυχόν ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.

Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.

Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.)

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2012 στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, υπόψη κ. Αφροδίτης Τσαφαρά τηλ. 2710372169/e-mail: cstpms-secr@uop.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είναι:

1.         Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ- http://pms.cst.uop.gr).

2.         Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3.         Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

4.         Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).

5.         Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

6.         Δύο (2) φωτογραφίες.

7.         Δύο συστατικές επιστολές.

8.         Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

9.         Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

10.       Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

11.       Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.100 € για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης[1]. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2012, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://pms.cst.uop.gr/

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ[1] Εκκρεμεί η έγκριση του ύψους των διδάκτρων από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.