Η Ακολουθία του Επιταφίου στην Τρίπολη (pics/vid)

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018 13:55

«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο».

«Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας».Την Μεγάλη Παρασκευή 6η Ἀπριλίου 2018, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τις παρακάτω ιερές Ἀκολουθίες, παρουσίᾳ Κλήρου, λαού και των Αρχόντων της Τρίπολης

  • Στήν Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως.
  • Τήν 12η μεσημβρινή, στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στήν Ἱερά Μονή Ἐπάνω Χρέπας.
  • Στίς 3.30 μ.μ., στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος, Θεραπευτηρίου Ψυχικῶν Παθήσεων Τριπόλεως.
  • Στίς 4.30 μ.μ., στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως.
  • Στίς 5.30 μ.μ., στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἄλσους Τριπόλεως,
  • Στίς 7.00 μ.μ. στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Δείτε βίντεο από την ακολουθία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις ακολουθίες του επιταφίου:

Η Ακολουθία του Επιταφίου στην Τρίπολη