Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κυνουρίας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 15:11

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων, όπως διαμορφώθηκαν μετά από την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους.

Οι αιτήσεις αφορούν την υπ’ αρίθμ 2460/17-08-2020 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατηγορίες:  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Σύνθετου Εσκαπτικού και Φορτωτικού Μηχανήματος (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).
  • ΔΕ Υδραυλικού (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες κατάταξης.

Πίνακας κατάταξης ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Υδραυλικού.

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Πινάκας ονομαστικής κατάταξης υποψηφίων.

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ 01_2020 ΜΕ ΑΔΑ 6ΟΒ5ΟΡΓ4-8ΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 01 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 6ΦΔΙΟΡΓ4-ΤΧΥ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 01_2020 ΧΕΙΡΙΣΤΗ 9ΩΤ0ΟΡΓ4-5ΘΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 01_2020 ΜΕ ΑΔΑ Ψ2ΛΛΟΡΓ4-2ΕΕ (1)