Ανακοίνωση Δήμου Β. Κυνουρίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – παραλίας

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 14:54

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με την οποία γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης αδειών απλής παραχώρησης αιγιαλού. Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αναφέρει:

«Όσοι ενδιαφέρονται για την έκδοση των αδειών απλής παραχώρησης αιγιαλού, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καλούνται ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου  να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη (εκτός της εξαιρούμενης περιοχής όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 47458/15.5.2020 Κ.Υ.Α. στη θέση Χερρονήσι) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.Οι ως άνω επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν σύμφωνα με την παρ. Β του αρ. 3  της υπ’ αρ. πρωτ. 47458/15.5.2020 Κ.Υ.Α.:

α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

β) άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας και

δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο. 

Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 , ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Αιτήσεις υποβάλλονται στο ισόγειο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο Τμήμα Εσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας: 2755360137-8.».