Ανακοίνωση για τη λαϊκή αγορά του Άστρους

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 15:22

Ανακοίνωση για τη λαϊκή αγορά από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Σύμφωνα με χθεσινή Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020) που υπογράφουν οι υπουργοίΟικονομικών– Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη–Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας– Πολιτισμού και  Αθλητισμού – Εσωτερικών–Υποδομώνκαι Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2087/31.05.2020 προβλέπονται (άρθρο 2), αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών αγορών, τα ακόλουθα:  1. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020 επιτρέπεται ηλειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ωςακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήνσύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020(Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώροκενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

  1. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές(παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους για την περ. α’ της παρ.1.
  2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών απότα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη λαϊκή αγορά του Άστρους. Θα ακολουθήσει σχετικός πίνακας που θα εκδοθεί από την υπηρεσία για τους συμμετέχοντες (έως το 50%) εμπόρους και παραγωγούς πωλητές ειδικά για την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020.

 Πληροφορίες: Ανθούλα Μαγκλή, τηλ. 2755360112