Ανακοίνωση Τεγεατικού Συνδέσμου για την χωροθέτηση του πανηγυριού της Τεγέας

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018 23:03

Ανακοίνωση Τεγεατικού Συνδέσμου για το πανηγύρι

Προθεσμία μέχρι 15 ΜαΐουO Τεγεατικός Σύνδεσμος σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.8 Ν.4497/ 2017, έχων από τούδε και στο εξής την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση της οριοθέτησης του χώρου, όπου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι από 14 – 21/8/2018, απέστειλε ήδη την από 26/04/2018 επιστολή του προς ιδιώτες που έχουν ιδιοκτησίες κτημάτων, τα οποία ευρίσκονται εντός της χωροθετιθείσης εκτάσεως της εγκεκριμένης κανονιστικής του Δήμου Τρίπολης για το πανηγύρι Τεγέας έτους 2015 και είναι όμορα με τους ιδιόκτητους χώρους του Συνδέσμου, τους οποίους και κάλεσε να δηλώσουν εγγράφως εντός προθεσμίας 10 ημερών, εάν προτίθεται να παραχωρήσουν την χρήση της ιδιοκτησίας τους, ώστε να συμπεριληφθούν στους χώρους λειτουργίας του πανηγυριού, όπως και κατά τα παρελθόντα έτη.

Κατόπιν τούτων επαναλαμβάνουμε τnν πρόσκλnση προς τους ενδιαφερόμενους να δnλώσουν εγγράφως και με οποιοδήποτε μέσο τις προθέσεις τους αυτές μέχρι την 15η Μαΐου 2018 και ώρα 15.:00, οπότε και θα συγκροτηθεί ο σχετικός φάκελος διά την υποβολή του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προς έκδοση της κατά το νόμο απαιτούμενης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 5ετούς διάρκειας.

Για τον Τεγεατικό Σύνδεσμο

Ο Πρόεδρος Κων/νος Ι. Αθανασόπουλος