Αντιδήμαρχοι στη Γορτυνία – Η απόφαση του Δημάρχου Γ. Γιαννόπουλου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 12:10

Μετά την παραίτηση της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τροπαίων Μουτζούρη Δήμητρας, ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Γιάννης Γιαννόπουλος αποφάσισε να ορίσει τον Ξυνή Γεώργιο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Τροπαίων με θητεία από 1-1-2016 μέχρι 31-3-2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:

α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής. β) Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων. γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Ηραίας, Κοντοβάζαινας και Τροπαίων. Η ενότητα Β της υπ’ αρ. 9652/2015 απόφασης Δημάρχου αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Ορίζονται

1. Με αντιμισθία:
ο κ. Μπαξεβάνος Χαράλαμπος
ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης.
ο κ. Πετρόπουλος Γεώργιος και
ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης
και

2. Χωρίς αντιμισθία:
ο κ. Νικήτας Κανέλλος και
ο κ. Ξυνής Γεώργιος

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, τις κατά τόπον αρμοδιότητές τους αναπληρώνουν αμοιβαίως ως εξής:

Τον κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο ο κ. Νικήτας Κανέλλος.
Τον κ. Νικήτα Κανέλλο ο κ. Μπαξεβάνος Χαράλαμπος.
Τον κ. Ξυνή Γεώργιο ο κ. Πετρόπουλος Γεώργιος.
Τον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο ο κ. Ξυνής Γεώργιος.
Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης.
Τον κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξυνής Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη.