Κλείνει η Επ. Ο. Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, λόγω διεξαγωγής αγώνα αυτοκινήτων

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 10:46

Θ Ε Μ Α: « Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Ο. Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, λόγω διεξαγωγής του αγώνα αυτοκινήτων με την επωνυμία « ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ», που διοργανώνει η [Ο.Μ.Α.Ε. / START LINE], το Σάββατο (20-7-2019) και από ώρες 11.00 – 17.00 και την Κυριακή (21-7-2019) από ώρες 11.00 – 17.00 ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 1009/19 από 06/06/2019 έγγραφο της Ο.Μ.Α.Ε. / Επιτροπής Αγώνων προς τη Δ-νση Τροχαίας /Α.Ε.Α., μετά
μηνιαίου αναλυτικού προγράμματος αγώνων αυτοκινήτου κ.λ.π. μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.
2. Την υπ. αριθ. 2501/18/122-να΄ από 15-07-2019 Απόφαση κ. Γενικού Περιφ. Αστυν. Διευθυντή Πελοποννήσου (σχετικά
με την τέλεση του ανωτέρω αγώνα).
3. Την υπ. αριθ. 2501/18/71-γ΄ από 14-7-2019 αναφορά του Α. Τ. Γορτυνίας.
Ι δ ό ν τ ε ς
και τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αναφέρεται ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις μπορούν να
παίρνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας προσωρινά, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή
σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.
– Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία
περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
– Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-
1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
– Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, του Δήμου Γορτυνίας
Αρκαδίας, στην οποία θα διεξαχθεί ο διαλαμβανόμενος στο θέμα αγώνας, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.
2. Απαγορεύουμε τη στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω οδό, κατά μήκος της διεξαγωγής του αγώνα, κατά το
χρόνο διεξαγωγής αυτού.
– Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται τα αγωνιστικά οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των
διοργανωτών της εκδήλωσης.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα:
α. Σάββατο (20-7-2019) και ώρες 11.00 – 17.00
β. Κυριακή (21-7-2019) και ώρες 11.00-17.00.
– Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τα οχήματα που κινούνται από Δημητσάνα προς Στεμνίτσα και αντίστροφα θα
διέρχονται κατά διαστήματα από την εν λόγω οδό, ύστερα από συνεννόηση του Αλυτάρχη του Αγώνα και του Διοικητή του
Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας.
4. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα πραγματοποιηθεί από το Α. Τ. Γορτυνίας, σε συνεργασία με τους
διοργανωτές του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τοποθέτηση από την διοργανώτρια επιτροπή του αγώνα, της προβλεπόμενης σήμανσης, για τη διακοπή της κυκλοφορίας
(προειδοποιητική – ρυθμιστική σήμανση κ.λ.π.).
β. Διάθεση από την παραπάνω επιτροπή, του απαιτούμενου προσωπικού για την ενημέρωση των οδηγών.
5. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ – 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .-
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Α. Τ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων, για τις
δικές του ενέργειες (δημοσίευση, επίδοση,
εκτέλεση κ.λ.π., σύμφωνα με τα ισχύοντα).
2. Ο.Μ.Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 37 Τ.Κ. 151 23 ΑΘΗΝΑ
FAX 210 6892002
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
FAX 2713 610342 ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Α. Τ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
4. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
(Δια του Α. Τ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ)
5. ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
6. ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ R/T 51