Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τα σημαντικά προβλήματα των ελαιοπαραγωγών

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017 10:53

Αποφασίστηκε η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για να ερευνηθεί η ένταξη του κινδύνου από ακαρπία-κακή καρπόδεση στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. – Οι ζημιές μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Στην 638/19-12-2016 Αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Όσον αφορά στις ζημιές από (μειωμένη παραγωγή), σημειώνεται ότι οι εν λόγω ζημιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, o οποίος εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.3877/2010 (ΦΕΚ 16Ο/τ.Α’/20.9.2010).

Ειδικότερα, το φαινόμενο της ακαρπίας (κακής καρπόδεσης), το οποίο οφείλεται σε συνδυασμό δυσμενών συνθηκών αλλά και άλλων αιτίων (όπως κακή φυσιολογία του δένδρου, ατελής γονιμοποίηση, κακή θρέψη κ.λπ.), δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως προαναφέρθηκε. γιατί τα αίτια που το προκαλούν δεν είναι ενταγμένα στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

Επομένως, και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (v. 3877 / 2010):

α) Οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση, επέκταση των υφιστάμενων καλύψεων του ΕΛ.Γ.Α. που προβλέπονται στους Κανονισμούς του, έχει ως προαπαιτούμενο την εκπόνηση μελετών και την, εν συνεχεία, υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου).

β) H παρ. 4 του άρθρου 5 του N. 3877/2010 αναφέρει ότι : “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης Και εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων των παραπάνω παραγράφων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Με Την ίδια απόφαση, οι κίνδυνοι αυτοί, περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Ασφάλισης και καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της”.

Συγκεκριμένα, για να ενταχθεί ένας νέος κίνδυνος στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει:

α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστημονικής μελέτης,

β) να διενεργηθεί αναλογιστική μελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της-αλλαγή ασφαλίστρου και

γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αρ.5 παρ.4 του Ν.3877/2010), όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή απαιτεί μελέτη, τεχνική και οικονομική, για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων.

Για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

α) Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ Την αντιμετώπιση του θέματος.

β) Συστήθηκε επιτροπή επιστημόνων με συμμετοχή των Γεωπονικών Πανεπιστημίων της χώρας και της Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Υ) Εκδόθηκε ένα πρώτο πόρισμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για να ερευνηθεί η ένταξη του εν λόγω κινδύνου στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.

Ωστόσο, οι ζημιές από ακαρπία-κακή καρπόδεση μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Προκειμένου, όμως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα πρέπει εκτός των άλλων:

α) Η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.), σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) τον επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίδονται στο ΥΓΙΑΑΤ.

β) Να τεκμηριώνεται επιστημονικά από Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης.

γ) Τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών.

δ) Να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σημειώνεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα προαναφερόμενα (δηλαδή, πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ την επόμενη χρονιά της ζημιάς κλπ) και μετά από τη σχετική επεξεργασία των στοιχείων και εφόσον, βέβαια, πληρούνται οι προϋποθέσεις, ελληνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος σε συνεργασία του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Οικονομικών στην E.E. προς έγκριση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, μετά την έγκριση του φακέλου, εκδίδεται η ΚΥΑ του προγράμματος και ακολουθούν οι σχετικοί έλεγχοι, καθώς και η καταβολή των ενισχύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς”.