Απόφαση Δημάρχου Β.Κυνουρίας για υπερωρίες υπαλλήλων

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019 16:26

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 348/2019 Απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας καθιερώθηκε και εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα από την 01η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020 και μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, για τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας:

  • Για έναν (1) υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη της υπηρεσίας τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας (ειδικός γραμματέας).
  • Για έναν (1) υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  • Για πενήντα έξι (56) τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την κάλυψη των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών, που αναφέρονται στα εδάφια γ, δ και ε της παραγράφου 6 του εισηγητικού της παρούσας, όπως παρακάτω:
  • Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, έντεκα (11) υπάλληλοι.
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οκτώ (8) υπάλληλοι.
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, είκοσι δύο (22) υπάλληλοι.
  • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ένας (1) υπάλληλος.
  • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ένας (1) υπάλληλος.
  • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πέντε (5) υπάλληλοι.
  • Για οκτώ (8) υπαλλήλους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Συνημμένα η σχετική απόφαση