Η απόφαση Γιαννακούρα για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 09:07

Άνοιγμα όλων των καταστημάτων στην ΠΕ Αρκαδίας την τελευταία Κυριακή του χρόνου προβλέπει μεταξύ άλλων η απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας. Επιπλέον στην απόφαση ορίζεται και το πότε θα ανοίγουν τα καταστήματα σε όλες τις περιοχές πέραν των 7 Κυριακών που ορίζει ο Νόμος. Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Αρκαδίας.ΘΕΜΑ: «Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3337/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-08-2005) « Αρχές & κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου & της αγοράς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών & άλλες διατάξεις».
5. Τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2013 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Αρκαδίας και των εμπορικών συλλόγων του Νομού.
6. Το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες του έτους, εκδηλώνεται ιδιαίτερα αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές, πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων, ως εξής:
1.  Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
2.  Όλες τις Κυριακές του έτους στις λοιπές περιοχές της Π.Ε Αρκαδίας, εκτός των περιοχών της Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Άστρους, Λεωνιδίου, στις οποίες θα λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.
Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013, εντός του πλαισίου ωραρίου, ήτοι από τις 11:00 έως τις 20:00, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα
β. να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).
γ. να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop) και να μη βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ