Δ.Γορτυνίας | Διαγωνισμός για μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 09:17

Σε διαγωνισμό ύψους 178.413,58€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα προχωρήσει ο Δήμος Γορτυνίας για τη μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2021_ΓΙΑ_ΚΗΜΔΗΣ

Εντυπο οικονομικής προσφοράς

Μελέτη

ΤΕΥΔ