Δ.Γορτυνίας | Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 18:11

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:1. Καθορισμός όρων για την απευθείας εκμίσθωση μετά από δύο άγονες δημοπρασίες του δημοτικού ακινήτου ξενοδοχειακής μονάδας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαγκαδίων.
2. Διάθεση ποσού έκπτωσης των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού» για την ανάθεση της υπηρεσίας «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας ( Δ.Ε. Ηραίας)».
3. Διάθεση ποσού έκπτωσης των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού» για την ανάθεση της υπηρεσίας «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας (Δ.Ε Τροπαίων, Δ.Ε. Κοντοβάζαινας)».
4. Κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Καλλιανίου».
5. Κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Επισκευή δεξαμενής, μετατόπιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση βανών στην Τ.Κ. Κοκκορά».
6. Αναίρεση κλήρωσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή σχάρας απορροής ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ Λευκοχωρίου», λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου.
7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Σύνδεση αγωγού όμβριων Τ.Κ. Λαγκαδίων»
προϋπολογισμού 3.514,51€.
8. Καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 182.900,00€.
9. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.
10. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την 335/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στην εκδίκαση αγωγής στις 04-12-2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
12. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στην εκδίκαση αγωγής στις 04-12-2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στην εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως στις 04-12-2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
14. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 του Δήμου Γορτυνίας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας