Δ.Νότιας Κυνουρίας | Εκδίδει κανονισμό για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Σάββατο, 2 Μαΐου 2020 09:59

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Με την παρούσα, προσκαλείσθε στην (6/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, την (5η) Μαΐου (2020), ημέρα Τρίτη, κατά την οποία θα διεξαχθεί η δια περιφοράς λήψη αποφάσεων (κατά τις ώρες 17:00 και 21:00) επί των παρακάτω θεμάτων:.

Θέμα 1ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2019 και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης λόγω πρόσκρουσης οχήματος (Δ.Κ. Λεωνιδίου)» ποσού 3.500,00€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για την ενίσχυση: α) του ΚΑ Εξόδων 00-6492.003 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Α319/2019 Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης» κατά το ποσό των (388,16)€ και β) του ΚΑ Εξόδων 00-6823.005 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Α 319/2019 δικαστικής απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης» κατά το ποσό των (173,24)€, μέσω συνολικής μείωσης (561,40)€ του ΚΑ Εξόδων 00-8115.044 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Α319/2019 Δικαστικής Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 4ο: Περί της: α) μετατροπής της εταιρείας υπό την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, β) της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 00-6495.044 με τίτλο «Αγορά μετοχών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ» ποσού (2.171,90)€ γ) της έγκρισης της αγοράς μετοχών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 5ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας έτους 2020. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 6ο: Περί της έγκρισης της 26/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας η οποία αφορά την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της επιχείρησης. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)
Θέμα 7ο: Περί της έκδοσης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

.

Τα μέλη αποστέλλουν τη ψήφο τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (sliakas@notiakynouria.gov.gr) ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (τηλ: 6937010064) ή μέσω τηλεομοιότυπου (fax 2757360214) .

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος