Δ.Τρίπολης|Άδεια χρήσης της οδού Φωτάκου για εργασίες

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 13:47

Ο Δ.Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ. Κατσιάνη Αντώνιο άδετα χρήσης δρόμου, με
διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Φωτάκου 5-7, από τη συμβολή της με την οδό
28ns Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα, την Τρίτη 03-09-
2019 ή την Τετάρτη 04-09-2019 και κατά τις ώρες 07.00 έως 12.00,
προκειμένου να σταθμεύσει το γερανοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας
ΕΚΒ 2630 για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.
Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη
του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το
πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ