ΔΑΚ Τρίπολης | Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 16:29

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Τρίπολης, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο διαστάσεων 8m x 9m, ήτοι 72m2, που βρίσκεται στη ανατολική πλευρά των αθλητικών χώρων και παρά την κεντρική είσοδο και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κυλικείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η επαναληπτική δημοπρασία η οποία δε διεξήχθη κατά την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί με την υπ’ αριθμ. 396/28-02-2020 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Ακινήτου (ΑΔΑ: Ω1ΥΨΟΛΜΦ-0Χ4) λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή διασποράς του Covid-19, θα διεξαχθεί την 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, που βρίσκονται στην οδό Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου (κτίριο Πνευματικού  Κέντρου Τρίπολης), καθότι η προηγούμενη Δημοπρασία της 12/03/2020 κηρύχθηκε άγονη, λόγω του ότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 589/17- 03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασίας.Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των επτακοσίων δεκαπέντε € (715,00)€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού με δυνατότητα παράτασης τρία (3) έτη ακόμη μετά από αίτηση του μισθωτή και τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη την πρώτη μισθωτική περίοδο. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να
παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εκτός των άλλων:
-Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας.
– να προσκομίσει πρόσφατες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί μη οφειλής (έκδοσης όχι μεγαλύτερης των δέκα πέντε (15) ημερών πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας) ως ακολούθως:

Τα φυσικά πρόσωπα:
1) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής, από: α) το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης, β) τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), γ) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης και δ) από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα στο Δήμο Τρίπολης).
2) Φορολογική Ενημερότητα και
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη, για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες) και β) από κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογητικά σύστασής τους, καθώς και
2) τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω για τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους διοικούντες αυτής (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.),

Γ) Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τους εγγυητές τους (τόσο αυτών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υπογραφή των πρακτικών αυτής, όσο και αυτών για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου).
Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, οδός Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου ή στο τηλ. 2710-233351 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Κυλικείου ΔΑΚ (1)