“Δια περιφοράς” συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή Δ.Τρίπολης

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 21:41

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:1. Διάλυση σύμβασης του έργου: «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού € 58.900,00.

2. «Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και των Χρήστου Τραχανά του Παναγιώτη και κληρ. Δημητρίου Τραχανά του Παναγιώτη για καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για ιδιοκτησία στην ΠΕ “ΣΤΑΔΙΟ” της επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης».

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης-ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακές αναβαθμίσεις γυμνασίου Λεβιδίου», προϋπολογισμός δαπάνης € 170.000,00.

4. Ματαίωση διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης».

5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 16-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ965/25-5-2020, αρ. πιν. 10, αρ. καταχ. ΠΡ225/15-9-2015) προσφυγής της Ο.Ε. «Δ. ΖΑΜΠΑΘΑΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης (Μετά την Α513/2019 προδικαστική).

6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ122/2-6-2020, αρ. πιν. 1, ΑΒΕΜ: ΕΦ474/16-12-2019) έφεσης της «Δ. ΖΑΜΠΑΘΑΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Ο.Ε.» και κατά της Α512/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

7. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ», ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28/6/2020.

8. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

9. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 14038/12-06-2020).

 

 Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ