Δια περιφοράς συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 09:50

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

[Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α΄) και το αρ. 43 της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 75/Α΄) β) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/30-3-2020 (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) γ) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019].



.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε στην (7/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, την (22α) Μαΐου (2020), ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία θα διεξαχθεί η δια περιφοράς λήψη αποφάσεων (κατά τις ώρες 17:00 και 21:00) επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Περί της εκλογής των υδρονομέων άρδευσης έτους 2020. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 25-7326.010 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Αντλιοστάσιο Πελιάς έως θέση Γισμάτσι» ποσού (7.200,00)€ με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 25-7326.009 με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου θέση Μαραθιάς» και την ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 30-7323.005 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού Κοινότητας Κοσμά» ποσού (7.200,00)€ με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 30-7321.003 με τίτλο «Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου Κοινότητας Κοσμά» και την ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 4ο: Περί της (Β΄) κατανομής έτους 2020 κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 5ο: Περί της παροχής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων της Δ.Ε. Λεωνιδίου» σύμφωνα με το άρθρο 60 της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68/Α20-3-2020). (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Τα μέλη αποστέλλουν τη ψήφο τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (sliakas@notiakynouria.gov.gr) ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (τηλ: 6937010064) ή μέσω τηλεομοιότυπου (fax 2757360214).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος