Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 18:30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 5η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:
1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος τέως Δημάρχου Τρίπολης Δημητρίου Παυλή
2) Έκδοση ψηφίσματοςH ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ