Διαγωνισμός για μελέτη αποκατάστασης του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020 19:29

Ο ∆ήµος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της µελέτης «∆ηµιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου Τρίπολης», προεκτιµώµενης αµοιβής 73.925,25€ (µε ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Τρίπολης (Λαγοπάτη & Αταλάντης, 1ος όροφος), την 20η Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.µ και ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης και στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς και ΤΕΥ∆, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tripolis.gr.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2713600457, αρµόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χριστίνα Βερβαινιώτη (email: tech@tripolis.gr).

 

Τευχος μελέτης κήμδης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

περίληψη διακήρυξης

Μελέτη παλαιά 1984

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Κ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακηρυξη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TEYD

TEYD.doc