Διαγωνισμός για το έργο “Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Δόριζας Δ.Ε. Βαλτετσίου”

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 19:02

Ο Δήμαρχος Τρίποληςπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΟΡΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 25.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών:14.812,21 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.666,20 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 2.621,76 €, την αναθεώρηση: 61,12 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 4.838,71 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά έσοδα από ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 30.7326.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και έναρξης αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 15/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Για να “κατεβάσετε” τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ!