Διαγωνισμός για το έργο «Αποπεράτωση εργασιών-τσιμεντοστρώσεις στα Μαυριά Μεγ/λης»

Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2018 19:52

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) Ανάδειξη αναδόχου του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΩΝ » Εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 Ευρώ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Εξήντα (Αριθ . 60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 387,10 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 04/09/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, 2ο χιλιόμετρο Τρίπολης – Περθωρίου – 22100 – Τρίπολη.