Διακήρυξη Δημάρχου Β. Κυνουρίας για εκμίσθωση 14 τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 12:06

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γεώργιος Καμπύλης

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι    ό τ ι :σύμφωνα με την αριθ. 92/2021 απόφαση της Ο.Ε. εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίθωση δεκατεσσάρων (14) τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας (όπως περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω), εκτός της προβολής των προσόψεων όμορων καταστημάτων και εκτός των χώρων που έχουν παραχωρηθεί γαι την τοποθέτηση καντινών, για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α)  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ).

 • Περιγραφή τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας και τιμή εκκίνησης ανά τμήμα:

        Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας), για κάθε ενοικιαζόμενο τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας και για τη μισθωτική περίοδο έτους 2021, ορίζεται ως εξής:

 1. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Rustic» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 138,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 104,00 €.
 2. Tμήμα δεξιά από την προβολή της επιχείρησης «Thalassa» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 128,03 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 024,24 €.
 3. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Τζιβαέρι» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 291,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 328,00 €. 
 4. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Γευσίπλους» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 200,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 600,00 €.
 5. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Wet» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 300,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 400,00 €.
 6. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Studio Beach – Βυθός» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 198,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 584,00 €.
 7. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Δελφίνι» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 150,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 200,00 €.
 8. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Baba» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 484,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 872,00 €.
 9. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Lime» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 324,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 592,00 €.
 10. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Flocas by the sea» στην Κοινότητα Μελιγούς, εκτάσεως 300,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 400,00 €.
 11. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Φλοίσβος» στην Κοινότητα Ξηροπηγάδου, εκτάσεως 100,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 800,00 €.
 12. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Δελφίνι» στην Κοινότητα Ξηροπηγάδου, εκτάσεως 74,67 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 597,36 €.
 13. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «BLUE SKY» στην Κοινότητα Ξηροπηγάδου, εκτάσεως 62,98 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 503,84.
 14. Τμήμα δίπλα από την προβολή της επιχείρησης «Κοχύλι» στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους, εκτάσεως 200,00 τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών με τιμή εκκίνησης 600,00 €.

Όλα τα ανωτέρω τμήματα απεικονίζονται σε τοπογραφικά διαγράμματα όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της ισχύουσας ΚΥΑ.

 1. Μισθωτική περίοδος.

Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ’ αρμόδια όργανα,  και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, σύμφωνα με  τη διαδικασία και τους όρους που διαλαμβάνονται στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 1. Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. .

 Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο βαρύνει υποχρεωτικά τους μισθωτές και εισπράττεται από τον Δήμο κατά την καταβολή των μισθωμάτων.

 1. Διαδικασία πληρωμής μισθώματος.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 (παρ. β, αρ. 17 της παρακάτω ΚΥΑ).

Το οφειλόμενο μίσθωμα, τόσο στον Δήμο Βόρειας  Κυνουρίας όσο και προς το Ελληνικό Δημόσιο εξοφλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020).

 1. Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας.

 Η δημοπρασία για όλα τα ανωτέρω τμήματα θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  (Οικονομική Υπηρεσία), μετά την πάροδο (10) δέκα ημερών από την   δημοσίευση της διακήρυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αφού προηγουμένως εγκριθεί η διακήρυξη από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής Κ.Υ.Α. Το αρμόδιο όργανο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα υπογράψει και δημοσιεύει αναλυτική διακήρυξη διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής και ή ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

 1. Επιτροπή Δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα γίνει  ενώπιον της  επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 181/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Ωρα και διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17/6/2021, ημέρα Πέμπτη , από την 11:00 π.μ. έως και την 12η μεσημβρινή. Δύναται όμως να συνεχιστεί και  μετά την οριζόμενη ώρα λήξης, (δηλαδή την 12η μεσημβρινή), εφ όσον υπάρχει προσέλευση ενδιαφερομένων και εξακολουθούν να κατατίθενται οι προσφορές των συμμετεχόντων χωρίς διακοπή και μόνον μεταξύ αυτών που έχουν ήδη προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή (μέχρι την 12η μεσημβρινή).

Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν μετά την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης (δηλαδή την 12η μεσημβρινή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής.

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.   Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης παραγράφου του άρθρου 14 της ίδιας Κ.Υ.Α.

 1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και μπορεί να πλειοδοτήσει για τη «θέση ή θέσεις», της παρ. Α1 του παρόντος για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, δηλαδή με την τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων, τραπεζοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, των ΝΠΙΔ αυτού, ή του Δημοσίου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία.

Επίσης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής όποιος έχει  καταδικαστεί τελεσίδικη απόφαση «δι’ αντίστασιν, σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφ. Θ’ τουΠοινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφ. ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα (Αρθρον 384α’ του Ποινικού Κώδικος), εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών» .

Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία όσοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι σε προηγούμενες διαδικασίες δημοπρασιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Αν στη δημοπρασία συμμετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόμιμη άδεια διαμονής που τους παρέχει το δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης  οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Β.Κ. για την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών, τόσο του ιδίου (του συμμετέχοντος στη δημοπρασία), όσο και των συγγενών του με Α΄ βαθμό συγγένειας εξ’ αίματος και εξ’ αγχιστείας, καθώς επίσης του εγγυητή του και όλων των εταίρων, σε περίπτωση που στο διαγωνισμό μετέχει εταιρεία.

β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την εξόφληση των τυχόν μη βεβαιωμένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων παρελθόντων οικονομικών ετών,  (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976), του ιδίου, του εγγυητή του και των εταίρων, σε περίπτωση που μετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία.

γ) Φορολογική ενημερότητα τους συμμετέχοντος ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, για χρέη προς το Δημόσιο.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όλων των όρων τόσο της διακήρυξης όσο και της ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ανεπιφύλακτα, και ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η χρήση του μισθίου για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού ή θαλασσίων μέσων.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που είναι δημότης άλλου Δήμου. Στην περίπτωση συμμετοχής δημοτών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

ζ) Ενδιαφερόμενος «επαγγελματίας» θα πρέπει να προσκομίσει με την αίτησή του και Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ αν πρόκειται για «φυσικό πρόσωπο» θα πρέπει να προσκομίσει με την αίτησή του και Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο μονίμου κατοικίας του.

η) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη κατώτατου ορίου προσφοράς (τιμή εκκίνησης) υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο κατατίθεται στην Επιτροπή της Δημοπρασίας αυτούσια.

θ) Φωταντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου.

ι) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντος.

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

11.Διαδικασία κατάθεσης  προσφορών.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 € τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου ορίου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 € τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ενδιαφερόμενος και στην περίπτωση πλειοδοσίας θεωρείται ενοικιαστής.

12.Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αντικατασταθεί πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με άλλη, καλής χρήσης του μισθίου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από πλευράς μισθωτή,  ποσού ίσου με το 10% επί του συνολικού μισθώματος, όπως αυτό θα έχει προσδιορισθεί  από τη δημοπρασία και  θα επιστραφεί στον μισθωτή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, αφού έχει αποδώσει και την τελευταία δόση του μισθώματος και έχει εκπληρώσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις του τόσο προς το Δήμο όσο και προς το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης απομάκρυνσης από το χώρο όλων των υλικών και  κατασκευών. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε ποσοστό 70% και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 30% χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία.

13.Υπογραφή συμφωνητικού.

Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα  αθετήσει την υποχρέωση του αυτή  ή αν  παραλείψει  να καταθέσει την εγγύηση καλής χρήσης του μισθίου, ενεργείται αναπλειστηριασμός  σε  βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά που τυχόν προκύψει από τη μικρότερη προσφορά κατά την επαναληπτική δημοπρασία. Κάθε επί  έλασσον διαφορά του  μισθώματος που προκύψει κατά τα ανωτέρω,  εισπράττεται  κατά  τις  διατάξεις  του  Νόμου «περί  εισπράξεως  δημοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο  συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται  από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα  με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Κ.Υ.Α. Η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα από της λήξεως της δεκαήμερης προθεσμίας, που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση της παρούσης παραγράφου ακόμα και στην περίπτωση αρνήσεως της υπογραφής του συμφωνητικού.

 1. Κατάπτωση εγγυητικής

Άρνηση, αθέτηση, ή καθυστέρηση  απόδοσης του μισθώματος, συνεπάγεται την αποβολή του μισθωτή κατά τη ειδική διαδικασία αποδόσεως του μισθώματος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου κατά ποσοστό 70% και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά ποσοστό 30%.

 1. Γενικοί όροι – κανόνες

Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση απαγορεύονται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση ο μισθωτής και υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μισθίου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανέκκλητα.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, εννοείται ότι έλαβε, προηγουμένως, γνώση του προς μίσθωση χώρου, τη νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτού και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος, για κανένα προβαλλόμενο λόγο.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του ενοικίου αν δεν κάνει  χρήση του μισθίου με υπαιτιότητά του και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και στην περίπτωση που ο αποκλεισμός της χρήσης έγινε με απόφαση του Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, του Λιμεναρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιαδήποτε λόγο, ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο μετά την εγκατάστασή του ή ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της κακής χρήσης, των αυθαίρετων, παράνομων ή μόνιμων ή σταθερών κατασκευών.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο ή αν απαγορευτεί η χρήση του χώρου για το συγκεκριμένο σκοπό, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου οργάνου, ακόμα και αν αυτή εξεδόθη σε χρόνο μεταγενέστερο του μισθωτηρίου.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται  αποζημίωσης, ούτε μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του μισθώματος, σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Ο.Ε. ή το τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ή την αρμόδια ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ ή δεν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή αποβληθεί από τον χώρο με απόφαση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιοδήποτε συναρμόδιου φορέα και για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ορίζονται οι περιορισμοί – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις υπερού :

Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:

α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.

β) H παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού είναι δυνατή, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

ε) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.

ζ) Οι περιορισμοί των παραγράφων (γ) και (ε) ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

στ) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ’ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Α’).

η) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

θ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε.

ιβ) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

ιγ) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο. Οι υπερού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας.

Ιδ) Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία και ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 • Τα αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν στο μίσθιο, (τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας), καθώς και οι επιτρεπόμενες προσωρινές (μη μόνιμες) κατασκευές, περιγράφονται στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στα παραρτήματα αυτής.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 του Ν. 2971/2001 και τις διατάξεις του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 • Οι Δήμοι, οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπου Κτηματικές Υπηρεσίες προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αρ. 10 και 11 της παρούσας ΚΥΑ).
 • Οι μισθωτές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία αρμοδίου οργάνου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σχετικά με της αισθητική του χώρου.
 • Απαγορεύεται να δημιουργούνται εντός των χώρων εγκαταστάσεις ή να ασκούνται δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
 • Οι μισθωτές πρέπει να δραστηριοποιούνται υποχρεωτικά εντός των ορίων του χώρου που έχουν μισθώσει και όχι πέραν αυτού.
 • Ισχύουν και έχουν πιστή εφαρμογή όσα διαλαμβάνονται στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τα επισυναπτόμενα παραρτήματά της καθώς και οι  διατάξεις του Ν. 2971/01 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες υπερισχύουν κάθε κανονιστικού ή διοικητικού όρου.
 • Για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται μέσα στη θάλασσα αρμόδιο είναι το Τοπικό Λιμεναρχείο.
 • Η παραχώρηση των χώρων και η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν διέπονται από τις διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων περί εμπορικών μισθώσεων. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των Νόμων περί ενοικιοστασίου, ή από οποιοδήποτε δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της  σύμβασης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκειά της.
 • Σύμφωνα με το αρ. 9 του Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό. Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»
 1. Δημοσιεύσεις – έξοδα – γραμματειακή υποστήριξη επιτροπής.

Η σχετική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς και στις Κοινότητες Παρ.Άστρους, Μελιγούς και Ξηροπηγάδου με αποδεικτικό δημοσίευσης. Επίσης θα αναρτηθεί στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Αντίγραφο της  παρούσας θα κοινοποιηθεί στην Κτηματική Υπηρεσία Ν.Αρκαδίας, στον Λιμενικό Σταθμό Παρ. Άστρους και στο Α.Τ.Βόρειας Κυνουρίας.

Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσιεύσεις βαρύνουν μονομερώς τους πλειοδότες.

Γραμματείς της Επιτροπής του διαγωνισμού ορίζονται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι:

κ.κ. Δεληγιάννη Νεκταρία και Κοδέλλα Σοφία.

 1. Επανάληψη δημοπρασίας.

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον (ο διαγωνισμός αποβεί άγονος), η δημοπρασία θα επαναληφθεί μόνο για τα τμήματα που δεν εκμισθώθηκαν,  κατόπιν επαναληπτικής διακήρυξης κατά το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 270/81.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (αρ. 4 της σχετικής ΚΥΑ).