Διακήρυξη με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου και μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Β.Κυνουρίας»

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 09:53

Με μια ακόμη διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου και μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 117.752,06 € πλέον του Φ.Π.Α.

Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε έξι μήνες και ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) σε εννέα μήνες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και θα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το προς μελέτη αντικείμενο αφορά την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών μετά των υποστηρικτικών τους ενεργειών, που απαιτούνται για την κατασκευή ενός (1) Πράσινου Σημείου και μιας (1) Δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Ειδικότερα οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν:

  • Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση του έργου (ΠΠΔ)
  • Τοπογραφική Μελέτη
  • Γεωτεχνική Μελέτη
  • Μελέτη επιλογής τεχνολογίας μονάδας κομποστοποίησης
  • Οριστική Μελέτη

Η Οριστική Μελέτη για την κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

– Αρχιτεκτονική Μελέτη

– Στατική Μελέτη

– Η/Μ Μελέτη

– Χημική Μηχανική και Χημικών Εγκαταστάσεων Μελέτη

– Υδραυλική Μελέτη

– Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων

  • Τεύχη Δημοπράτησης
  • ΣΑΥ – ΦΑΥ

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύουν στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Η εν λόγω διακήρυξη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς με την ολοκλήρωση των μελετών προχωράμε ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα παράγονται στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Με κριτήριο την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου μας, τη μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ογκωδών αποβλήτων προς ταφή και το γεγονός ότι η ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής συνεχίζουμε να ενισχύουμε την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας».