Δημοπρασία στην Αθήνα για εκμίσθωση ακινήτων του δ. Τρίπολης

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 11:26

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΔιακηρύττει ότι στις 10 Μαρτίου 2013, ημέρα Κυριακή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στην Αθήνα, στην οδό Περικλέους 23 και στο ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται δεξιά από την είσοδο της στοάς, θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Τρίπολης, που είναι τα εξής:

1. Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 42 τ.μ. στην οδό Περικλέους 23, με ελάχιστο όρο προσφοράς 720,00€.

2. Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 32,23 τ.μ. στην οδό Περικλέους 23, με ελάχιστο όρο προσφοράς 400,00€.

3. Διαμέρισμα 1ου ορόφου επιφανείας 121,68 τ.μ. στην οδό Περικλέους 23, με ελάχιστο όρο προσφοράς 600,00€.

4. Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 56,00 τ.μ. στην οδό Αβέρωφ 23 –Αθήνα, με ελάχιστο όρο προσφοράς 400,00€.

5. Αποθήκη υπογείου επιφανείας 62,00 τ.μ. στην οδό Αβέρωφ 23-Αθήνα, με ελάχιστο όρο προσφοράς 200,00€.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και του Β.Δ. 20 Νοεμβρίου -4 Δεκεμβρίου 1939, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα καθώς και με τους όρους που περιλαμβάνονται στις διακηρύξεις που έχουν συνταχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης και έχουν εγκριθεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η μίσθωση κάθε ακινήτου θα είναι για τρία (3) έτη και θα αρχίζει με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση με γραμμάτιο παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα και συγκεκριμμένα:

* Για το 1ο ακίνητο εγγύηση ποσού 1.296,00 €

* Για το 2ο ακίνητο εγγύηση ποσού 720 ,00€

* Για το 3ο ακίνητο εγγύηση ποσού 1.080,00€

* Για το 4ο ακίνητο εγγύηση ποσού 720,00€

* Για το 5ο ακίνητο εγγύηση   ποσού 360,00€

Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας (οδός Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης), 2ος όροφος, Τηλέφωνο 2713-600.462.  

Tα κηρύκεια δικαιώματα, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν μονομερώς   αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.