Δήμος Μεγαλόπολης | Δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ για τον προϋπολογισμό

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 09:50

Με μοναδικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης συνεδριάζει “δια περιφοράς” το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου.

Δείτε την πρόσκλησηΣας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  16:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2021

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 16:30
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 18:00

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.grή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης