Δήμος Ν. Κυνουρίας | Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 18:38

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη   26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00  μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     Ημερήσια διάταξη

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)               7. Έλεγχος οικονομικών στοιχείων  (εσόδων- εξόδων)  Δ΄ τριμήνου 2018. Σύνταξη και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικής  έκθεσης ελέγχου της πορείας υλοποίησης του  δημοτικού προϋπολογισμού.
2)               8. Αποδοχή της κληρονομιάς της διαθέτιδος Φακλή Σταμούλας συζ. Γεωργίου με το ευεργέτημα της απογραφής και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της απαραίτητης συμβολαιογραφικής πράξης και τη μεταγραφή των ακινήτων στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
3)               9. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αγορά ακινήτου στην ΔΚ Λεωνιδίου για χρήση ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
4)               10. Περί καθορισμού των όρων της προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκποίηση δημοτικού αγροτεμαχίου επιφάνειας (1.466,86 τμ) ευρισκόμενο στη θέση <<Λίμνες>> της ΤΚ Πραγματευτής.
5)               11. Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων.
6)               12. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-6443.017 με τίτλο: «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2019 Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 3.500,00 € με ταυτόχρονη μείωση του  υφιστάμενου Κ.Α. 00-6443.010, με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας», κατά το ποσό των 3.500,00 €.
7)               13. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-6262.023 με τίτλο: «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών από δρόμους Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 7.198,14 € με ταυτόχρονη μείωση του  υφιστάμενου Κ.Α. 9111, με τίτλο: «Αποθεματικό», κατά το ποσό των 7.198,14 €.
8)               14. Τακτοποιητική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2018.
9)               15. Περί παράτασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας κου Πουλέτσου Σπυρίδωνα στη ΔΚ Λεωνιδίου.

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λυσίκατος Χαράλαμπος

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (7/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (27η) Φεβρουαρίου (2019) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο:  Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2018 και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 30-6262.023 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών από δρόμους Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 7.198,14€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Περί της εξειδίκευσης πίστωσης για τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2019 και της σχετικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου ΚΑ 00-6443.017 με τίτλο «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2019 Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο: Επί της λήξης μισθώσεων ακινήτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2019 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

Θέμα 7ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 9ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 10ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκρισης επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κοσμάς – Φυλάτικα» [ΠΑΑ 2014-2020]. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Περί της έγκρισης της 3/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ) η οποία αφορά τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της Επιχείρησης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως Μένη Παν/τη του Σπυρίδωνα που αφορά χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στη Τ.Κ. Σαπουνακαίικων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 13ο: Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη στον Πουτσελά Γεώργιο του Παύλου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 14ο: Επί εισηγήσεων Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφές ποσών από καρτέλες χρεώσεων οφειλετών λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 15ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Δημήτριος Κολινιώτης