Δήμος Τρίπολης | Ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδημάρχων με απόφαση Κ.Τζιούμη

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 11:33

Με απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούμη, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τρίπολης, ως τις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Κανελλόπουλο, Ελένη Καρούντζου, Γεώργιο Λαγό, Δημήτριο Μακαρούνη και Αντώνιο Τσαγκαρέλη.

Με άλλη απόφαση, τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου κ. Κώστα Κατσαφάνα ως τις 2/9/2021.ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Η απόφαση του Δημάρχου ορίζει από 3-9-2020 έως και 2-9-2021 ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τρίπολης, τους Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Κανελλόπουλο Αλέξανδρο.
  2. Καρούντζου Ελένη.
  3. Λαγό Γεώργιο.
  4. Μακαρούνη Δημήτριο.
  5. Τσαγκαρέλη Αντώνιο

Μεταβιβάζει στους ανωτέρω αντιδημάρχους τις ακόλουθες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες:

  1. Στον αντιδήμαρχο κ. Κανελλόπουλο Αλέξανδρο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) Το θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών.

β) Το θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.

γ) Τα Θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών.

δ) Τα Θέματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

ε) Τα θέματα ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, τήρησης του κανονισμού λειτουργίας τους και σύνταξης του προγράμματος συντήρησής τους.

Στ Ολες τις αρμοδιότητες του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

ζ) Την υπογραφή των αποφύσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από ης αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που Θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

2.1. Στην αντιδήμαρχο κα Καρούντζου Ελένη τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) Το θέματα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού.

β) Το θέματα των παιδικών κατασκηνώσεων. γ) Τα Θέματα του πάρκου της κυκλοφοριακής αγωγής.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Τρίπολης και Φαλάνθου.

ε) Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που Θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

2.2. Στην αντιδήμαρχο κα Καρούντζου Ελένη, μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικό για τη Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου:

α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, επικουρικό με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όριο της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικό Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητος σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

ζ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ύλην Αντιδήμαρχο.

  1. Στον αντιδήμαρχο κ. Λαγό Γεώργιο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Τα Θέματα Προστασίας και αναβάθμισης Περιβάλλοντος. Β

β/ Τα Θέματα Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων  και ανακύκλωσης

γ) Τα Θέματα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.

δ) Τα Θέματα ειδικών συνεργείων, ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου.

ε)Τα Θέματα του Τμήματος Συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

ζ) Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.)

η) Την υπογραφή των αποφύσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που Θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

4.1 Στον αντιδήμαρχο κ. Μακαρούνη Δημήτριο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α)’ Ολες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τομέας φυτικής παραγωγής – Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής εκτός αυτών που αφορούν τη μέριμνα για τα αδέσποτο ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.) -Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης).

β) Το θέματα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.).

γ) Τα θέματα Παιδείας και δια βίου μάθησης.

δ)Τον προγραμματισμό και τις εισηγήσεις για την κατασκευή – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων.

ε) Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

στ)Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με τη διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κ.τ.λ.

ζ) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς Αθλητισμού και Νέας Γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.

η) Την τέλεση πολιτικών γόμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

θ) Την υπογραφή των αποφύσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που Θα παραχώρησω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

4.2. Στον αντιδήμαρχο κ. Μακαρούνη Δημήτριο, μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικά για τις Δημοτικές Ενότητες Λεβιδίου, Μαντινείας και Τεγέας:

α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα γιο την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες. ό) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όριο των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων γιο την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

ζ)Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

  1. Στον αντιδήμαρχο κ. Τσαγκαρέλη Αντώνιο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με θέματα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών καθώς και με θέματα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

β) Την τέλεση πολιτικών γόμων στη Δημοτική Ενότητα Τρίπολης.

γ) Τα θέματα Στρατηγικής και Μελετών Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

δ) Τα θέματα Διαχείρισης συστημάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και

ε)Τα θέματα Διαχείρισης εξοπλισμού Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γ. Τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μου, θα με αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του ανωτέρω αντιδημάρχου θα με αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μακαρούνης Δημήτριος.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ

Με απόφαση του Δημάρχου τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης της θητείας του αντιδημάρχου κ. Κατσαφάνα Κωνσταντίνου, η οποία θα είναι η 2° Σεπτεμβρίου 2021