Δήμος Τρίπολης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Ριζών

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 18:23

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου:

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στο τ.δ. Ριζών, με προϋπολογισμό μελέτης 278.800,00 Ε.Διαβάστε όλα τα σχετικά αρχεία για το εν λόγω έργο, ΕΔΩ.