Δήμος Τρίπολης| Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Οδοποιία Κ. Σάγκα”

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 12:26

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Κ. Σάγκα», με προϋπολογισμό μελέτης 114.000,00 €.

Όλα τα σχετικά αρχεία του έργου, θα βρείτε εδώ.