Δήμος Β.Κυνουρίας| Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αρκαδικό Χωριό

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 14:58

Διακήρυξη του Δημάρχου Β.Κυνουρίας, Γ. Καμπύλη, για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στον οικισμό Αρκαδικό Χωριό:

Ο Δήμαρχος Βόρειας ΚυνουρίαςΔ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι    ό τ ι

σύμφωνα με την αριθ. 71/2020 απόφαση της Ο.Ε. εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου εκτάσεως 1.085,35 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32 του οικισμού Αρκαδικό Χωριό της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα για την εγκατάσταση και λειτουργία τροχήλατης καντίνας, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ’ αρμόδια όργανα και θα λήξει την αντίστοιχη ημέρα μετά από ένα (1) έτος.
 2. Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης, χωρίς να εμπίπτει στις διατάξεις των Νόμων που διέπουν τις εμπορικές μισθώσεις.
 3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων, Δημοτικών, Αστυνομικών, Υγειονομικών κ.α. και να επιμελείται συνεχώς για την καθαριότητα του χώρου που έχει μισθώσει.
 4. Η σύμβαση με τον εκμισθωτή θα λύνεται αυτόματα αν ο Δήμος με τεκμηριωμένη απόφασή του προβεί στην αξιοποίηση του οικοπέδου.
 5. Ο εκμεταλλευτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται και η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) αλλά και η αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων ειδών ή αντικειμένων, όπως πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, ομπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π. .
 6. Ειδικότερα απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και εργασίες κατασκευής στεγάστρου ή πέργκολας, κατόπιν ειδικής άδειας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως έργου από ιδιώτη σε δημοτικό ακίνητο και της έκδοσης οικοδομικής άδειας εφόσον απαιτείται. Τα έξοδα κατασκευής των απαιτούμενων εργασιών, καθώς και τα έξοδα για την έκδοση των αδειών, συμπεριλαμβανομένης και της οικοδομικής, βαρύνουν τον μισθωτή. Μετά την λήξη της μισθωτικής περιόδου όλες οι κατασκευές και οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στο ακίνητο, παραμένουν προς όφελος του Δήμου, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης από πλευράς μισθωτή.
 7. Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καντίνας ή οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που θα δηλώσει υπεύθυνα στην αρμόδια επιτροπή ότι προτίθεται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει καντίνα στο συγκεκριμένο χώρο. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών: (α) εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσο με το 1/10 της συνολικής τιμής εκκίνησης (ετήσιο μίσθωμα) του αντίστοιχου ενοικιαζόμενου τμήματος, (β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί μη οφειλής του στον Δήμο, (γ) βεβαίωση περί μη οφειλής του στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. και (δ) ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο, οι βεβαιώσεις περί της μη οφειλής και το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος κατατίθενται στην Επιτροπή του διαγωνισμού αυτούσιες. Η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.
 8. H τιμή εκκίνησης (μίσθωμα) για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο καθορίζεται στο ποσό των 300,00€.
 9. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 10,00 € τουλάχιστον ανώτερη της τιμής εκκίνησης, ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 10,00€ τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 10. Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. . Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο βαρύνει υποχρεωτικά τον μισθωτή και εισπράττεται από τον Δήμο κατά την καταβολή του μισθώματος.
 11. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως ενοικιαστής.
 12. Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.
 13. Άρνηση προκαταβολής του μισθώματος, όπως έχει καθοριστεί με την παρούσα απόφαση, επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Ο.Ε. αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου.
 14. Ημερομηνία και χώρος διενέργειας – διαδικασίας δημοπρασίας :

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως και τις 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Υπηρεσία) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (σχετ. η αριθμ. 265/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Δύναται όμως να συνεχιστεί και  μετά την οριζόμενη ώρα λήξης, (δηλαδή την 12η μεσημβρινή), εφ όσον υπάρχει προσέλευση ενδιαφερομένων και εξακολουθούν να κατατίθενται οι προσφορές των συμμετεχόντων χωρίς διακοπή και μόνον μεταξύ αυτών που έχουν ήδη προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή (μέχρι την 12η μεσημβρινή). Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν μετά την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης (δηλαδή την 12η μεσημβρινή). Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Φώτιος Κουρελής που θα αναπληρώνεται από τη Δημοτικό Υπάλληλο κ. Νεκταρία Δεληγιάννη.

15. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Ο.Ε. ή το τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, αφού προηγουμένως έχει εξοφλήσει το συνολικό μίσθωμα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας

16.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αντικατασταθεί πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με άλλη, καλής χρήσης του μισθίου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό έχει προκύψει από την δημοπρασία και θα επιστραφεί στον μισθωτή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, αφού έχει καταβάλει και την τελευταία δόση του μισθώματος και έχει εκπληρώσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία.

17.Ο μισθωτής εννοείται ότι έλαβε προηγουμένως γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την πραγματική κατάσταση αυτού και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος για κανέναν προβαλλόμενο χώρο.

18.Υπεκμίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση μισθωτής και ο υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως των μισθωμένων χώρων και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου ανέκκλητα.

19.Δημοσίευση διακύρυξης. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με δημοσίευση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα. Επίσης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4141/13.

20.Εφόσον δεν εκδηλωθεί αρχικά ενδιαφέρον η δημοπρασία θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί εξαρχής με τη διακήρυξη Δημάρχου, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

21.Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, το μισθωτήριο θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο, με τους όρους της παρούσας απόφασης.

22.Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη.

23.Η μίσθωση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία επέχει δήλωση παραίτησης των ευεργετικών διατάξεων που διέπουν την προστασία του μισθωτή και κάθε άλλης διάταξης του Νόμου περί εμπορικών μισθώσεων.

24.Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.”.

Ο Δήμαρχος

 Γεώργιος Καμπύλης