Δήμος Β. Κυνουρίας | Διακήρυξη για εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Αγ. Ανδρέα

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 13:34

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του την αριθμό 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός τμήματος εκτάσεως 80 τ.μ. κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα, για εκμετάλλευση από τους παρακείμενους επιχειρηματίες.

Όροι της δημοπρασίας είναι οι εξής:1. Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ’ αρμόδια όργανα, και θα λήξει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου έτους 2020.

2. Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης.

3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων, Δημοτικών, Αστυνομικών, Υγειονομικών κ.α. και να επιμελείται συνεχώς για την καθαριότητα του χώρου που έχει μισθώσει.

4. Ο εκμεταλλευτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται και η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) αλλά και η αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων ειδών ή αντικειμένων, όπως (πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, ομπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π.).

5. Οι δραστηριότητες στο χώρο αυτό πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην αναιρείται, σε καμία περίπτωση, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου.

6. Ειδικότερα απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής και οποιαδήποτε παρέμβαση με σκοπό την αλλοίωση του χαρακτήρα του.

7. Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών :

(α) εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσο με το 1/10 της συνολικής τιμής εκκίνησης (ετήσιο μίσθωμα) του αντίστοιχου ενοικιαζόμενου τμήματος, (β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί μη οφειλής του στον Δήμο, (γ) βεβαίωση περί μη οφειλής του στη Δ.Ε.Υ.Α. Β.Κ. και (δ) ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ