Δήμος Β.Κυνουρίας | Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 15:21

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου) «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα: 

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
  2. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας.
  3. Διαγραφή τελών καθαριότητας Λαϊκής αγοράς.
  4. Διαγραφή τελών καθαριότητας Νεκροταφείων.
  5. Διαγραφή προστίμου από παράβαση ΚΟΚ λόγω πληρωμής του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Καμπύλης

Δήμαρχος