Δήμος Β.Κυνουρίας | Συζήτηση για έργα μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 09:35
Φωτο αρχείου

Τακτική Συνεδρίαση θα πραγαμτοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας, την Τετάρτη 13 Ιουνίου στις 19:00 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου). Στην συνεδρίαση θα συζητηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος2. Έγκριση της 2ης παράτασης της Προθεσµίας Εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
γηπέδου 5×5 στην Τ.Κ. ∆ολιανών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκαύρος ∆ηµήτριος – Αντιδήµαρχος

3. Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης-Άρδευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας,
για την υλοποίηση έργων µέσω του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

4. Έγκριση απολογισµού διαχείρισης του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόρειας
Κυνουρίας, οικονοµικού έτους 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος

5. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

7. Ανάκληση της υπ’ αριθµό 59/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
την πρόσληψη έκτακτου – εποχιακού προσωπικού ειδικότητας ναυαγοσωστών, µε
σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. – Λήψη νέας απόφασης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κουτρουµπής Γεώργιος – Πρόεδρος ∆.Σ.

8. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.∆. για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούµενων ανέργων στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας µε το
Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8µηνης διάρκειας (Πρόσκληση 1/2017
Ο.Α.Ε.∆.) και αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

9. ∆ιαγραφή τελών καθαριότητας νεκροταφείων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κουτρουµπής Γεώργιος