Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 20:45

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λόγω των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στην περιοχή.

Κατόπιν της υπ. αριθ. 130/17-09-2020 Αποφάσεως Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του δημοτικού ΚΔΑΠ- ΜΕΑ καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, λόγω των έκτακτων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή μας σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν
β) της περ. 27 του υποτομέα στ’ της παρ. I του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει
γ) της παρ. 4 του Π.Δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ Α’
109)
δ) του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102) ως ισχύει,
ε) του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73)
2. Την ανάγκη διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καθώς και των
παιδικών σταθμών αυτού αλλά και του δημοτικού ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που
προβλέπεται ότι θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
3. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
βάσει του οποίου η επερχόμενη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την περιοχή μας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, του Δημοτικού ΚΔΑΠ-ΜΕΑ καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, κατά
την Παρασκευή 18-09-2020, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν,
προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια τόσο των μαθητών και των γονέων αυτών όσο
και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ