Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 13:21

Κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης.

Η απόφαση λήφθηκε μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων Σμυρνιώτη Ιωάννη, Κοσκινά Δημητρίου, Ταλούμη Κωνσταντίνου, Εικοσιδέκα Μαρίας και Μπισιούλη Ζαφείριου οι οποίοι ψήφισαν παρών.Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Θεόδωρος Καραλής ανάφερε: «ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018 καταρτίστηκε σύμφωνα με την 25595/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2658/τ.Β’/28-07-2017) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Ελήφθησαν υπόψη όλοι οι περιορισμοί της ανωτέρω ΚΥΑ προς το σκέλος των εσόδων και εξόδων. Επιγραμματικά σας αναφέρω ότι το γενικό σύνολο εσόδων και εξόδων είναι 1.558.701,44 €.

Ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου για το οικονομικό έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και πραγματικός.

Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι για πρώτη φορά στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης εντάξαμε επιχορήγηση χρηματοδοτούμενου προγράμματος της ΕΤΕΑ του ποσού των 30.659,00€.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το ύψος του χρηματικού ποσού υπολοίπου του νομικού προσώπου κατά την 31-12ου -2017 ανέρχεται στο ποσό των 230 χιλιάδων ευρώ, όπως βεβαιώνεται με την υπ΄αριθμ. 1257/11-1ου -2018 έγγραφο της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.»