Εκκλησία | Η γιορτή των Χριστουγέννων στην Τρίπολη (ph)

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2019 20:44

Μέ µεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Σήμερα Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2019, στόν Ὄρθρο καί στή Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.Ἀκολούθησε δέ, καί δεύτερη Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ ἐκ Τορόντο Καναδᾶ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Ἀλεξανδρής.

Πλῆθος πιστῶν κατέκλυσε τόν Ἱερό Ναό καί στίς δύο Λειτουργίες, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν, μετέλαβαν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων καί εὐφράνθηκαν ἐπί τῇ Γεννήσει τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

ΧΑΜπίτας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σήμερα. Μεγάλη καί Μοναδική Ἑορτή. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί γεννιέται σέ μιά ταπεινή φάτνη ἑνός Σπηλαίου στήν πόλι τῆς Βηθλεέμ ὅταν βασιλιάς ἐκεῖ ἦταν ὁ Ἡρώδης. «Τοῦ δέ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως» (Ματθ. 2,1), μᾶς λέγει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον.

Καί ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας ἀλλά καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος δέν ἀντελήφθησαν τό μεγάλο αὐτό γεγονός, οἱ Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ ἔλαβαν πρῶτοι τό μήνυμα ἀπό Ἄγγελον Κυρίου «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. 2,11) καί βλέπουν τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ «σύν τῷ Ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τόν Θεόν καί λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,13-14). Ἔπειτα οἱ ἀστρονόμοι ἀπό τά μέρη τῆς Ἀνατολῆς ἐμφανίσθηκαν στά Ἱεροσόλυμα καί ρωτοῦσαν νά μάθουν πού γεννήθηκε ὁ Βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων. «Καί ἰδού Μάγοι ἀπό ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες ποῦ ἐστίν ὁ τεχθείς Βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν αὐτοῦ τόν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καί ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ» (Ματθ. 2,2), συνεχίζει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής.

Τά λόγια αὐτά τῶν Μάγων γρήγορα ἔφθασαν καί στό βασιλικό Παλάτι καί στά αὐτιά τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη, καί ἀμέσως ταράχθηκε καί ἀναστατώθηκε καί μαζί του καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν Ἱεροσολύμων πού γνώριζαν τήν πονηρία καί τήν κακία τοῦ βασιλιᾶ τους. «Ἀκούσας δέ ὁ  Ἡρώδης ὁ βασιλεύς ἐταράχθη καί πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ» (Ματθ. 2,4), καί ἀμέσως καλεῖ στό Παλάτι τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Γραμματεῖς τοῦ λαοῦ πού μελετοῦσαν τίς Γραφές τῶν Προφητῶν καί τό Νόμο τοῦ Μωϋσῆ καί ζητᾶ νά μάθη ἀπ’ αὐτούς τί λένε τά ἱερά Βιβλία γιά τήν γέννησι τοῦ Μεσσία καί Βασιλιᾶ τοῦ Ἱσραήλ· καί συνεχίζει τό Εὐαγγέλιον «καί συναγαγών ὁ Ἡρώδης πάντας τούς ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται» (Ματθ. 2,4), καί ἐκεῖνοι τόν πληροφοροῦν ὅτι σύμφωνα μέ τίς Γραφές τῶν Προφητῶν ὁ Χριστός θά γεννηθῆ «Ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας» (Ματθ. 2,5).

Τότε ὁ Ἡρώδης καλεῖ κοντά του τούς Μάγους καί προσπαθεῖ νά μάθη ἀπ’ αὐτούς τά σχετικά μέ τήν ἐμφάνισι καί τήν πορεία τοῦ ξεχωριστοῦ ἀστέρα καί  μέ δολιότητα καί ὑποκρισία προτρέπει τούς Μάγους νά πᾶνε στήν Βηθλεέμ νά προσκυνήσουν τό νέο Βασιλιά καί ὅταν τόν βροῦν νά τόν ἐνημερώσουν γιά νά μεταβῆ κι ἐκεῖνος δῆθεν διά νά τόν προσκυνήση, ὅπως καταγράφη ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος «καί πέμψας αὐτούς εἰς Βηθλεέμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περί τοῦ παιδίου, ἐπάν δέ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγώ ἐλθών προσκυνήσῳ αὐτῷ». (Ματθ. 2,9).

Ἔτσι λοιπόν οἱ Μάγοι συνέχισαν τό ταξίδι τους καί μέ ὁδηγό τόν ὑπερφυσικό ἀστέρα πού ἐμφανίσθηκε πάλι ἔφθασαν μέ ἀσφάλεια στή Βηθλεέμ ὅπου βρῆκαν τό θεῖον Βρέφος μέ τήν μητέρα αὐτοῦ Μαρίαν καί γονατιστοί τό προσκύνησαν καί ταυτόχρονα προσέφεραν στό νεογέννητο Βασιλιά τά δῶρα τους πού ἦσαν· χρυσός καί λίβανος καί σμύρνα «καί ἐλθόντες εἰς τήν οἰκίαν εἶδον τό παιδίον μετά Μαρίας τῆς μητρός αὐτοῦ καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν» (Ματθ. 2,12).

Οἱ Μάγοι προσκύνησαν τόν Θεόν καί αὐτή ἡ προσκύνησι διδάσκει κι’ ἐμᾶς πώς νά προσκυνοῦμε κι’ ἐμεῖς τό Θεῖον Βρέφος. Οἱ Μάγοι ἐπιθύμησαν τόν γεννηθέντα Βασιλέα καί γιά νά τόν συναντήσουν ἐπεζοπόρησαν, ἐκουράσθηκαν καί τοῦ προσέφεραν τά δῶρα τους. Ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά διανύσωμε χιλιόμετρα διά νά τόν συναντήσωμε, οὔτε χρειάζεται νά κινδυνεύσωμε γιά νά βρεθοῦμε κοντά του, οὔτε καί νά ξοδευτοῦμε γιά νά τοῦ προσφέρομε τά δῶρα μας στά γενέθλιά Του. Ὄχι, τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά δέν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Χριστός.

Ζητᾶ σήμερα στά γενέθλιά Του νά τοῦ προσφέρουμε τίς ἁμαρτίες μας γιά νά τίς συγχωρήση καί τήν καρδιά μας καθαρή γιά νά κατοικήση.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα καί χρόνια σας πολλά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ