Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελ/σου

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020 09:53
Φωτογραφία από παλιότερη Γενική Συνέλευση

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης
Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας, ενεργών εν προκειμένω ως Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου με διακριτικό τίτλο
ΚΕΤΕΚ –Π, σύμφωνα με το άρθρο 20.2 του καταστατικού της εταιρείας και της ισχύουσας
Νομοθεσίας και λαβών υπόψιν ότι η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας έχει περατωθεί και ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη για την εκλογή Νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλεί με τη παρούσα τα μέλη της εταιρείας σε Γενική
Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, οδό Εθνομαρτύρων 29, Τρίπολη για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο εξής θέμα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα Άρθρα 20.2 και 21.2.2 του καταστατικού της εταιρείας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Σύμφωνα με το άρθρο 21.3 του καταστατικού η εκπροσώπηση των εταίρων γίνεται από ένα φυσικό πρόσωπο το οποίον αν είναι διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο του εταίρου θα πρέπει να διορισθεί με απόφαση του αρμοδίου αυτού οργάνου.
2) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου εκπροσωπείται στην Γενική
Συνέλευση με τρεις επιπλέον του Προέδρου εκπροσώπους τους οποίου ορίζει με απλή
επιστολή του ο Πρόεδρος αυτού.
3) Κάθε εταίρος σύμφωνα με το άρθρο 21.9 έχει δικαίωμα για μία ψήφο πλην του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου που διαθέτει τρεις ψήφους ήτοι ένα από
κάθε ένα από τους τρείς εκπροσώπους του.
4) Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι είτε οι
νόμιμοι εκπρόσωποι των εταίρων – νομικών προσώπων, είτε οποιαδήποτε άλλα τρίτα
φυσικά πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τον ρόλο τους
και αναμένεται να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στην πρόοδο της
εταιρείας.Παναγιώτης Ε. Νίκας
Πρόεδρος ΚΕΤΕΚ – Π