Έκτακτο χρηματικό βοήθημα από την ΕΣΠΗΤ στα μέλη της με οικονομική δυσχέρεια

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 09:24

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της υποστήριξης συναδέλφων μας, αποφάσισε και φέτος την ενίσχυση, με τη μορφή χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, των τακτικών μελών της Ένωσής μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη δραματική συρρίκνωση των εσόδων της Ένωσης (μετά την κατάργηση του Αγγελιοσήμου το 2016), αποφασίστηκε ομόφωνα για το 2018, να διατεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό με κριτήρια σε όσους συναδέλφους έχουν :

• ατομικό εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ και• οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Το εισοδηματικό αυτό κριτήριο επιλέχτηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. προκειμένου να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι μακροχρόνια άνεργοι, και ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μελών.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, όπως ενημερώσουν τη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο έως την Τρίτη 18/12/2018 προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας:

α) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Φ.Ε. 2017)

β) Συμπληρωμένο έντυπο προσωπικών στοιχείων (επισυνάπτεται)

γ) Ενεργή Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

δ) Όσα μέλη μας εργάζονται με ΔΠΥ, παρακαλούνται να προσκομίσουν αντίγραφα Δελτίων παροχής υπηρεσιών, ώστε να βεβαιώνεται το ύψος των αποδοχών για το έτος 2018.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί: α) η παρουσία σε δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Συνελεύσεις μελών της ΕΣΠΗΤ
από το 2016 μέχρι σήμερα, β) η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου.