Εγγραφές στο ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 13:31
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, Τζανή Αναστάσιου: 
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» μετά από την με αριθ. πρωτ. Γ6α/ΓΥΙ.οικ.46309 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β723-07-2015, τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/ΓΠ.55004/15/2016, Γ6α/ΓΠ 38396 (ΦΕΚ 2881 Β716-07-2020) προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών-τριών στο Α’ εξάμηνο Σχολικού Έτους 2020- 2021, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807/02-07-2014), καλεί τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν από 1/9/2021 ως και 10/9/2021 από 09:00’π.μ με 13:00’μ.μ. στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ..
Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από απόφοιτους Ε.Π.Α.Λ, Ε.Π.Α.Σ., Τ.Ε.Ε IV Κύκλου και Δ.Ι.Ε.Κ. συναφούς ειδικότητος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1.Αίτηση στην οποία 0α αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και
η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
2.Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο
οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα
προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών
απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας
παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από
ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών,
επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια
ελληνική υπηρεσία.