Ενημέρωση του συλλόγου εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας για την εξ αποστάσεως εργασία

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 15:19

Ενημέρωση του συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας, με ανακοίνωση του, προς τους συναδέλφους του, για την εξ αποστάσεως εργασία.

Ανακοίνωση:Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ο κ. Δήμαρχος Τρίπολης, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (COVID 19) και σε συνέχεια:

1. των σχετικών εγκυκλίων που έχουν σταλεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορούν τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (COVID 19),

2. της υπ’ αριθμ. 19/12-11-2020 απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας

3. της συνάντησης που πραγματοποίησε στις 16-11-2020 με τους Δ/ντες των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας,

εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 32637/17-11-2020 Απόφασή του, με την οποία αποφασίζει

Α. Την παροχή, μέχρι την 30η-11-2020, εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ποσοστό 50% των υπηρετούντων σε κάθε Διεύθυνση, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών:

της αποφυγής του συγχρωτισμού και συνωστισμού των υπαλλήλων,

την τήρηση της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους,

του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και

της συνέχισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Στο ανωτέρω ποσοστό υπαλλήλων δεν συνυπολογίζονται οι ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού και ειδική άδεια απουσίας καθώς και εκείνοι που απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (π.χ. αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής κ.λ.π.)

Β. Την εξ αποστάσεως και εφόσον αυτό συνάδει, κατά την κρίση των Προϊσταμένων Δ/νσεων, στη φύση των καθηκόντων τους, παροχή υπηρεσίας του λοιπού προσωπικού.

Γ. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Δήμου, εάν κρίνουν ότι για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι αρμοδιότητές τους είναι κρίσιμες και άμεσες, δύναται, στο πλάνο των εργασιών τους να προβλέπουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτοπρόσωπης παρουσίας για παροχή εργασίας του στελεχιακού τους δυναμικού.

Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο Τρίπολης για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα μας για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του Δήμου Τρίπολης και καλούμε τους κ.κ. Δημάρχους των άλλων Δήμων, καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων των Δήμων του Νομού Αρκαδίας, να πράξουν αναλόγως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ