Επιδοτούμενα προγράμματα στην Τρίπολη

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013 09:31

Τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέλος της Ένωσης Φορέων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» διοργανώνει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα παρακάτω…

Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ικανότητα επικοινωνίας

Οργανωτικές Ικανότητες

Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”

Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

Οι καταρτιζόμενοι  επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) και θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Όλα τα προγράμματα θα γίνουν στην Τρίπολη και θα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών.

Πληροφορίες- Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr και  από τα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση , ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Σπάρτης 8, Τρίπολη, 22100.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με e-mail: inepelaitiseis@gmail.com ή ιδιοχείρως κατά τις ώρες 10:00 – 18:00, από 05 – 19/02/2013.

Αρμόδια πρόσωπα: Θανάσης Παπαδολιάς – Νίκος Αποστολόπουλος, τηλ. 2710 243345 & 226146.