Επιμορφωτικό σεμινάριο για Λογιστές – Φοροτεχνικούς στην Τρίπολη

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 10:03

Το 11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράµµατος για τη διαρκή ενηµέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Τρίπολη σεµινάριο µε θέµα: «Φορολογικό τοπίο 2022 Φυσικών και Νομικών προσώπων με όλες τις αλλαγές –Ανασκόπηση»

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ (25ης Μαρτίου και Πανός, Τρίπολη) και θα έχει διάρκεια 4 ώρες.
Χρόνος διεξαγωγής: Πέµπτη 12 Μαϊου 2022
Ώρες διεξαγωγής: 17:00΄έως 21:00΄
Εισηγητής του σεµιναρίου είναι o κος Γεώργιος Χριστόπουλος,
Φοροτεχνικός – Οικονοµολόγος, Συγγραφέας Βοηθηµάτων επιστηµονικός
συνεργάτης του Taxheaven – µέλος της «Μental Group Γ. Χριστόπουλος &
Συνεργάτες», τ. Καθηγητής ΤΕΙ.∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωµένη την επαγγελµατική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης),
3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή µη απασχολούµενοι να προσκοµίσουν στο 11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου µε την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο µέχρι τις 12 Μαϊου 2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο Βεβαίωσης ∆ιακοπής Εργασιών από την αρµόδια ∆ΟΥ, προκειµένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταµειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά µέχρι τις 12 Μαϊου 2022 η αίτηση του δε θα λαµβάνεται υπόψη.

Το σεµινάριο διατίθεται δωρεάν.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι αιτήσεις µπορούν να κατατεθούν µόνο ηλεκτρονικά

ΓΙΑ ΝΑ ∆ΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ : oee11pt@oe-e.gr