Επισκευή – συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου και πρώην ΚΕΠ Στενού

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 19:58
ΦΩΤΟ: ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΣΤΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 36/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

Όλα τα σχετικά αρχεία με το έργο, μπορεί κανείς να διαβάσει εδώ.