Επιστολή Λυτρίβη στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 17:26

Ζητά ακύρωση των αποφάσεων για το έργο Κουμπίλα- Λουλούδι και για έργο στη Γορτυνία

«Δεν μπορούν να λένε τα μέλη της μειοψηφίας ότι συμπαρέσυρα στην γνώμη μου τα μέλη της πλειοψηφίας- Δεν μπορεί να αμφισβητούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες την επαγγελματική μου κατάρτιση και την ηθική μου ακεραιότητα»Τί λέει στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, Ντίνα Νικολάκου το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Τρίπολης, Νίκος  Λυτρίβης:

Κυρία Πρόεδρε,

Μεταξύ των θεμάτων της πρόσκλησής σας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/10/2013 υπήρξαν και δύο θέματα κατά την συζήτηση των οποίων υπήρξαν αντιδράσεις, αμφισβητήσεις, επιφυλάξεις αλλά και σύγκρουση απόψεων μεταξύ μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόκειται για τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς:

-10 Έγκριση παράταξης προθεσμίας της εργολαβίας “Ολοκλήρωση εργασιών στο οδικό τμήμα Κουμπίλα- Λουλούδι” και 

-18. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση του δρόμου Καρκαλού-Δημητσάνα- Στεμνίτσα και δρόμων Ι.Μ. Προδρόμου, Αιμυαλών και Φιλοσόφου”.

Θεωρώ απολύτως αναγκαίο να αιτιολογήσω και να τεκμηριώσω με σαφήνεια και ειλικρίνεια την διατύπωση της γνώμης μου και των απόψεών μου, για κάθε ένα από τα θέματα αυτά λόγω του ότι, τόσο κατά την διάρκεια της συνεδρίασης όσο και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ακούστηκαν κυρίως από μέλη της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής και όχι μόνον, κουβεντούλες και παραφιλολογήματα τα οποία ομολογώ ευθέως, ότι με θίγουν, με προσβάλλουν και θεωρώ ότι χρήζουν έγγραφης απάντησης.

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/10/2013 βεβαίως δεν συμμετείχατε, αλλά εκτιμώ ότι ενημερωθήκατε επαρκώς από τον Θεόδωρο Ντάνο (αντιπρόεδρο της Επιτροπής) σχετικά με την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για τα προαναφερόμενα θέματα, στα οποία μάλιστα φέρομαι ως ο προεξάρχων της διαδικασίας, για τα οποία βεβαίως δεχθήκατε και αρκετές οχλήσεις.

Ειδικότερα επισημαίνω ανά θέμα τα ακόλουθα:

Για το έργο “Ολοκλήρωση εργασιών στο οδικό τμήμα Κουμπίλα- Λουλούδι”. Η ανάδοχος του εν λόγω έργου Κοινοπραξία Ηλιοχώρα ΑΕ- ΚΑΣΤΑΤ Κατασκευαστική ΑΤΕ με έγγραφό της στο τμήμα συγκοινωνιακών έργων της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου αιτείται την χορήγηση παράτασης κατά 92 μέρες της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση με τους εξής διατυπωμένους λόγους:

1. Λόγω του απρόβλεπτου συμβάντος και συγκεκριμένα λόγω πτώσης της γερανογέφυρας κατά τη διάρκεια κατασκευής του δεύτερου ανοίγματος της γέφυρας Γ3, συμβάν το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά την Κ/Ξ.

2. Το ότι εκκρεμεί μέχρι σήμερα η έγκριση του 1ου ΑΠΕ από την υπηρεσία σας με συνέπεια να υφίσταται έλλειψη ποσοτήτων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, καθώς και έλλειψη τιμολόγησης των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ για την ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Μετά το παραπάνω αίτημα το οποίο κατά την άποψή μου είναι σαφές και κατανοητό ακολουθούν τα εξής: Α. Το τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεων των εργασιών του έργου κατά 92 μέρες μέχρι δηλαδή τις 31-12-2013. Η παράταση να δοθεί χωρίς αναθεώρηση. Σε περίπτωση που προκύψει αναθεώρηση θα πρέπει να επιβαρύνει πλήρως τον ανάδοχο του έργου . Καμία αναφορά βεβαίως δεν γίνέεται για τον 1ο ΑΠΕ του έργου (βασικό και ουσιαστικό στοιχείο του αιτήματος παράτασης της Κ/Ξ)

Β. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΠ με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο. Και πάλι δεν γίνεται καμία αναφορά στην αναθεώρηση του 1ου ΑΠΕ.

Εγώ βεβαίως επειδή εκτίμησα και εκτιμώ ότι η πτώση της γερανογέφυρας ήταν ένα απρόβλεπτο, απρόσμενο και ατυχές περιστατικό, συνεκτιμώντας και τα όσα προαναφέρονται, κατά την συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή διατύπωσα τη γνώμη ότι η παράταση πρέπει να δοθεί με αναθεώρηση όπως το εισηγείται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΠ προκειμένου να αποφευχθεί η ποινική ρήτρα που προβλέπουν οι νομοθετικές διατάξεις στην περίπτωση χορήγησης παράτασης χωρίς αναθεώρηση. Βεβαίως συμφώνησα και συμφωνώ με τον όρο που τίθεται στην γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΠ ότι σε “περίπτωση που προκύψει αναθεώρηση θα πρέπει να επιβαρύνει πλήρως τον ανάδοχο του έργου”.

Διαφώνησα και εξακολουθώ να διαφωνώ με τον όρο “παράταση χωρίς αναθεώρηση” γιατί συνεπάγεται την υποχρεωτική επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών και κατά τη γνώμη μου το απρόβλεπτο συμβάν δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση του δρόμου Καρκαλού- Δημητσάνα- Στεμνίτσα και δρόμων ΙΜ Προδρόμου- Αιμυαλών και Φιλοσόφου”.

Κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από έναν διαγωνιζόμενο (δεν υπήρξε συναγωνισμός). Διατύπωσα ευθέως την άποψή μου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 ο διαγωνισμός θα πρέπει να επαναληφθεί διότι δεν ανεπτύχθη επαρκής συναγωνισμός (η έννοια του συναγωνισμού προϋποθέτει σύγκριση τουλάχιστον δύο προσφορών). Με τη διατύπωση της γνώμης μου συμφώνησαν και τα άλλα μέλη της πλειοψηφίας και ψηφίσαμε υπέρ της επανάληψης του διαγωνισμού. Τα μέλη της μειοψηφίας διατύπωσαν τη δική τους άποψη και ψήφισαν υπέρ της ανάθεσης του έργου στον ένα και μοναδικό συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οι υποψίες ότι εγώ παραπλάνησα και συμπαρέσυρα τα μέλη της πλειοψηφίας να αποδεχθούν την άποψή μου και να ψηφίσουν υπέρ της επανάληψης του διαγωνισμού είναι αναληθείς και εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Ολοκληρώνοντας και για να μην υπάρχουν επιφυλάξεις και αμφισβητήσεις εκτιμώ ότι θα πρέπει να ακυρώσετε τις αποφάσεις των δύο αυτών θεμάτων και να τα επαναφέρετε για συζήτηση.

Βεβαίως και υπερασπίζομαι τις απόψεις μου και τη γνώμη μου όπως ακριβώς αυτές έχουν διατυπωθεί, γιατί πιστεύω ότι η τήρηση της νομιμότητας είναι υποχρέωση όλων όσοι χειρίζονται και λαμβάνουν αποφάσεις για τέτοια θέματα”.