Εποχιακό βοήθημα ΟΑΕΔ…

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 06:13

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ξεκινά από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του ΟΑΕΔ στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων που το δικαιούνται. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Νοεμβρίου, ενώ γίνεται προσπάθεια από τον ΟΑΕΔ η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικά μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης, χειριστές – βοηθοί χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου – θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτες).

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3762/09 – Μέρος Β’ – Κεφ. Α’ – Άρθρο 14 – παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009), δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της Ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ε.Ε.

Συνταξιούχοι την 10/9/2011, που κατά το έτος 2010 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2011, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η οποία, για το έτος 2011, ανέρχεται στο ποσό των €486,84.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2011 και μετά και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και οτιδήποτε αφορά το βοήθημα, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: www.oaed.gr