Γενική απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ στις 3/2/16

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016 11:23

Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, σύμ­φωνα με σχε­τική από­φασή στην από 25/1/2016 συνε­δρί­αση και στο πλαί­σιο της 24ωρης πανελ­λα­δι­κής πανερ­γα­τι­κής απερ­γίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που έχει εξαγ­γελ­θεί για την Πέμπτη 4/2/2016, πραγ­μα­το­ποιούμε 24ωρη απερ­γία από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης, 3 Φεβρουαρίου 2016 έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης, 4 Φεβρουαρίου 2016 σε όλη τη χώρα.

Οι εργα­ζό­με­νοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, ως ανα­πό­σπα­στο κομ­μάτι της δοκι­μα­ζό­με­νης ελλη­νι­κής κοι­νω­νίας, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενά­ντια στο καί­ριο πλήγμα που επι­φέ­ρει το σχέ­διο Κατρού­γκα­λου στα ασφα­λι­στικά Ταμεία κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, οδη­γεί το σύνολο των (ακόμη) εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των συντα­ξιού­χων, των απλή­ρω­των και των οικο­γε­νειών τους, στην πλήρη εξα­θλί­ωση, επι­βρα­βεύ­ο­ντας την εργο­δο­τική αυθαι­ρε­σία και τη μαύρη εργα­σία.
Μετά τις δια­δο­χι­κές ληστείες των απο­θε­μα­τι­κών των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων, το κού­ρεμα του PSI, τις δια­δο­χι­κές ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις των συστη­μι­κών Τραπεζών, τώρα σειρά έχει και η δήμευση όσων απο­θε­μα­τι­κών έχουν ακόμη απο­μεί­νει.
Επι­ση­μαί­νο­ντας για άλλη μια φορά ότι το Ασφα­λι­στικό είναι μεί­ζον θέμα για τον κλάδο αφού εντάσ­σε­ται στην γενι­κό­τερη κατεύ­θυνση διά­λυ­σης της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και της μετα­τρο­πής, ενός κοι­νω­νι­κού δικαιώ­μα­τος σε ατο­μική υπό­θεση, οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις δια­τρα­νώ­νουν προς κάθε κατεύ­θυνση την πάγια και αδια­πραγ­μά­τευτα αγω­νι­στική τους θέση για:Την αυτο­νο­μία και την αυτο­τέ­λεια των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και των πόρων τους, που απο­τε­λούν εργο­δο­τική εισφορά και υπο­κα­θι­στούν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τη συμ­με­τοχή του κρά­τους στην τρι­μερή χρη­μα­το­δό­τηση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης. Το αγγε­λιό­σημο απο­τε­λεί κατά­κτηση και δεν είναι προ­νό­μιο, όπως επι­διώ­κουν να το εμφα­νί­σουν κάποιοι για να προ­κα­λέ­σουν κοι­νω­νικά αντα­να­κλα­στικά ενα­ντίον των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.
Τα Ταμεία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ είναι αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­μενα και δεν επι­βα­ρύ­νουν τον κρα­τικό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Αντί­θετα, παρά τα εκα­τομ­μύ­ρια που τους οφεί­λει το Δημό­σιο από το ΙΚΑ, τα δομη­μένα ομό­λογα, τη δια­δο­χική ασφά­λιση και την ΕΡΤ, συνει­σφέ­ρουν και στα δημό­σια έσοδα.
• Τα Ταμεία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και των Ενώ­σεων ΜΜΕ είναι αδια­πραγ­μά­τευτη ζώνη ανε­ξαρ­τη­σίας και δια­σφά­λι­σης για την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης, τις ΣΣΕ και το δικαί­ωμα της κοι­νής γνώ­μης για υπεύ­θυνη ενημέρωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ

τη δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ με ένταξη στην ασφά­λισή του όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης.
• τη δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου, με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ως πόρου χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης.
• την από­συρση του σχε­δίου Κατρού­γκα­λου,
το οποίο επι­χει­ρεί να απο­δο­μή­σει τα ενα­πο­μεί­να­ντα ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα όχι μόνο του κλά­δου αλλά και όλων των εργαζομένων.

Κατα­δι­κά­ζουμε κάθε προ­σπά­θεια για την κατάρ­γηση της αυτο­νο­μίας και αυτο­τέ­λειας των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ, της δήμευ­σης των απο­θε­μα­τι­κών τους και την κατάρ­γηση του βασι­κού τους εσό­δου, του αγγε­λιο­σή­μου και φυσικά δεν πρέ­πει να πάψει να χρη­μα­το­δο­τεί το ασφα­λι­στικό των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΔΙΧΩΣ ΑΛΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗ, να δώσουμε αγω­νι­στική απά­ντηση στο νέο γύρο της αντερ­γα­τι­κής και αντα­σφα­λι­στι­κής επί­θε­σης που έχουν ήδη απο­φα­σί­σει και που θα σημά­νει νέο χτύ­πημα στα ασφα­λι­στικά Ταμεία και τη νέα μεί­ωση στις συντά­ξεις και τις παρο­χές, και θα επι­φέ­ρει καί­ριο και κατα­λυ­τικό πλήγμα στον όποιο συνε­κτικό ιστό της κοι­νω­νίας και της ελλη­νι­κής οικο­γέ­νειας έχει απομείνει.

Η Συντονιστική Επι­τροπή των Συνεργαζομένων Ενώ­σεων καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους στο χώρο του Τύπου να συμ­με­τά­σχουν αγω­νι­στικά στην 24ωρη απερ­γία της Τετάρτης 3/2/2016 και στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 12 το μεση­μέρι στο Υπουργείο Εργα­σίας (Σταδίου 29).

√ Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.
√ Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την ανε­ξαρ­τη­σία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και της Ενημέρωσης.

Τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώ­σεων
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόγω της απεργίας, οι ζωντανές εκπομπές της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, δεν θα μεταδοθούν.