Για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης: Από τις περιπέτειες του άμαχου πληθυσμού

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 11:11

Γράφει ο Νίκος Δελφάκης

Δικηγόρος, Μάρτιος 2021:Ο Θεόδωρος Ρηγόπουλος ήταν γραμματέας του Πάνου Κολοκοτρώνη – γιου του γέρου και μετά του ίδιου του γέρου, παρών ο ίδιος σε μάχες και στα γεγονότα της εποχής. Εγραψε απομνημονεύματα. Το απόσπασμα που αναρτώ παρακάτω είναι αντιπροσωπευτικό για ένα από τα πλέον δύσκολα θέματα στην Ιστορία.

Το άτομο, τα διλήμματα και κάποιες φορές η συντριβή του, μέσα σε δύσκολα και τραγικά ιστορικά γεγονότα. Πρόκειται για την ανταλλαγή αιχμαλώτων γυναικών μετά την ήττα του Ιμπραήμ στο Ναυαρίνο.

Η Χριστίτζα ήταν η κόρη του επιφανούς μέλους της φιλικής εταιρείας Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου (καταπληκτική η γλώσσα του Ρηγόπουλου, την είχε μάθει στην ελληνική σχολή Σωποτού – Αχαϊας και όχι σε «κρυφό σχολειό»):

«…… Μεταξύ των αιχμαλώτων ήτο και η Χριστίτζα, θυγάτηρ του Πάνου Αναγνωστόπουλου, την οποία είχεν ο αρχηγός του ιππικού Μουσταφάμπεης εκ Μικράς Ασίας, μεθ΄ ής είχεν αποκτήσει άρρεν τέκνον……

Εισήλθομεν λοιπόν εις το στρατόπεδον των Τούρκων, συνοδευόμενοι υπό πέντε ανθρώπων και του αρχηγού αυτών. Και επειδή οι Τούρκοι έκρυπτον τα χριστιανάς γυναίκας …. παρελάβομεν δύο γραίας αιχμαλώτους, γνωρίζουσας μίαν εκάστην των αιχμαλώτων και εισερχόμενοι εις τας σκηνάς εν οίς υπήρχον χριστιαναί κατά τας πληροφορίας των γραιών, αφαιρούσαμεν και δια της βίας αυτάς καίτοι φωνάζουσας τινάς τουρκιστί ότι είναι Τουρκίνες…….

Μία ερρίφθη εις τον λαιμόν μου κλαίουσα και οδυρομένη να την ελευθερώσω διότι πέντε ημερών νύμφη την είχον αιχμαλωτίσει. ΄Αλλαι όμως εκ της Ηλείας ιδίως, κλαίουσαι εφώναζον, ότι δεν θέλουν να έβγουν ευχαριστούμεναι να ζήσωσιν με Τούρκους παρ΄ οις εύρον τα αγαθά των, διότι επιστρέφουσαι εις τα χωρία των θ΄ αποθάνουν της πείνης…………..

Αλλά την Χριστίτζαν δεν την έδωκεν εκεί ο αρχηγός εις του οποίου την σκηνήν ευρίσκετο πάντοτε και ο πατήρ αυτής Πάνος, διότι άλλον τέκνον δεν είχε. Την επιούσαν λαβόντες παρά του Κολοκοτρώνη ως ομήρους …. ανεχώρησαν δια Κόρινθον, όπου απέδωκεν ο Μουσταφάμπεης εκείνος και την Χριστίτζαν κρατήσας το παιδί …»!!!!!!!!