Η ΕΣΠΗΤ ενισχύει οικονομικά άνεργα μέλη της ενόψει Χριστουγέννων

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 11:39

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, με αίσθημα υψηλής ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στις ειδικές συνθήκες που εξακολουθούν να ισχύουν από τη συνεχιζόμενη πανδημία, αποφάσισε ομόφωνα, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των άνεργων τακτικών μελών της Ένωσής μας, αλλά και όσων διαθέτουν ΔΠΥ οι οποίοι, αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

• ατομικό εισόδημα μέχρι 5.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε παιδί.• οικογενειακό εισόδημα έως 8.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε παιδί.

Παράλληλα, όσοι από τους άνεργους συναδέλφους ή κατόχους ΔΠΥ που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες έχουν παιδιά μέχρι 12 ετών να τα δηλώσουν προκειμένου να τους καταβληθεί επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, όπως ενημερώσουν τη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021 αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email:rg.teneto@tipse με την ένδειξη «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνεργων μελών ΕΣΠΗΤ»

α) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ)

(Όσα μέλη μας εργάζονται με ΔΠΥ, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα Δελτίων παροχής υπηρεσιών, ώστε να βεβαιώνεται το ύψος των αποδοχών για τα έτη 2020 -21)

β) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Φ.Ε. 2020)

γ) Συμπληρωμένο έντυπο προσωπικών στοιχείων

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης είναι :

α) η παρουσία σε μία (1) τουλάχιστον Γενική Συνέλευση μελών της ΕΣΠΗΤ από το 2017

β) η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο όνομα του δικαιούχου

γ) οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στις συνδρομές τους μέχρι και για το έτος 2020