Υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Β. Κυνουρίας

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 16:13

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  τριών (03) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών  αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ), στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας που εδρεύει στο Άστρος, για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Αρδευτικό Δίκτυο Απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διάρκεια Σύμβασης Είδος Απασχόλησης  (Πλήρης ή Μερική)
Τοπική ΚοινότηταΑγίου Πέτρου

ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης 1 Έναρξη υπογραφής σύμβασης έως 30/9/2020 Μερική απασχόληση έξι (6) ωρών ημερησίως
Τοπική Κοινότητα Καστριού ΥΕ

Υδρονομέων

Άρδεύσης

1 Έναρξη υπογραφής σύμβασης έως 30/9/2020 Μερική απασχόληση έξι (6) ωρών ημερησίως
Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης 1 Έναρξη υπογραφής σύμβασης έως 30/9/2020 Μερική απασχόληση έξι (6) ωρών ημερησίως

Καθήκοντα Υδρονομέων

Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι:

 • Να καθορίζουν το πρόγραμμα άρδευσης, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τ.Κ. και την αρμόδια υπηρεσία και να φροντίζουν για την ομαλή εφαρμογή του.
 • Να φροντίζουν για την σωστή διανομή των υδάτων, όταν αυτή γίνεται μέσω ανοικτών αυλακιών.
 • Να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τα αντλητικά συγκροτήματα, όπου υπάρχουν και λειτουργούν.
 • Να καταμετρήσουν και καταγράψουν τις ενδείξεις των υδρομέτρων, στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
 • Να καταμετρήσουν τις αρδευόμενες εκτάσεις, στο μέσο της αρδευτικής περιόδου και να κοινοποιήσουν στον Δήμο σχετικό πίνακα, για τη χρέωση των καταναλωτών.
 • Να φροντίζουν για την εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης.
 • Να εφαρμόζουν όλα όσα θα διαλαμβάνονται στη σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί για το σκοπό αυτό.
 • Να παρέχουν προς τον Δήμο, κάθε δυνατή και νόμιμη υπηρεσία για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της άρδευσης.
 • Η αρμόδια υπηρεσία και ο Πρόεδρος της οικείας Τοπικής Κοινότητας διατηρούν το δικαίωμα να ρυθμίζουν το πλαίσιο των καθηκόντων των υδρονομέων, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες τους θα είναι σύννομες και δεν θα έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.
 • Και κάθε άλλη ενέργεια όπου περιγράφεται στο Β.Δ.28.3/15-4-1957 «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60/τ.Α΄/1957), όπως ισχύει.

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 23 έως  60  ετών  ή έως 65 (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης).
 2. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
 3. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.
 4. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ΄ όσον διαρκεί η στέρηση

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση  της ικανότητας τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ΄όσον διαρκεί  η στέρηση αυτή. 
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης  να γίνει  στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,  στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου  στους πίνακες ανακοινώσεων των Τ.Δ. Αγίου Πέτρου, Κορακοβουνίου και Καστριού, καθώς και στην ιστοσελίδα  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Τ.Κ. 220 01 Άστρος Αρκαδίας, απευθύνοντάς την,  στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κα. Πουλημένου Ανθούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2755360122).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος και είναι από 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή έως 05/06/2020 ημέρα Παρασκευή.

 ΕΚΛΟΓΗ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι υδρονομείς Άρδευσης  θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά  το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας  προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά  την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους  που θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχολούνται για το  υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.